ביטוח דירקטורים

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה מעניק הגנה משפטית מפני תביעות אזרחיות או קובלנות פליליות או הליכי חקירה לפני הגשת כתב אישום המוגשים כלפי נושאי משרה בגין פעילותם במסגרת הארגון בו הם משמשים כנושאי משרה.

משרת ניהול טומנת בחובה אחריות אישית גדולה וכתוצאה מכך חשיפה לתביעות מסוגים ומגורמים שונים.

במציאות של ימינו, ביטוח דירקטורים ונושאי משרה מקנה למנהל שקט נפשי ומאפשר לו לעבוד ללא פחד לחצים מיותרים תביעות על אופן התנהלותו העסקית ובגין החלטות שקיבל בשביל ולמען הארגון במסגרת עבודתו בו.

דירקטורים לא פעם נושאים אחריות ישירה לנזקים הכספיים של לקוחותיהם. הסיבה לכך נעוצה בכך שבתי המשפט בארץ רואים בהטלת אחריות אישית דרך לגרום לנושאי המשרה הבכירים בארגון אחריות מוגברת.

טעויות בניהול חושפות את קברניטי הארגון ומנהליו לתביעות משפטיות אישיות כאשר התגוננות מפניהן עלולה לגזול משאבים יקרים ולגרום נזק לארגון ולעומדים בראשו; חשיפה זו מחייבת בניית מנגנוני הגנה וביניהם ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה.

הביטוח נרכש על ידי הפירמה ועל חשבונה. הפירמה בעלת הפוליסה.

הכיסוי הביטוחי הינו בגין תביעות המוגשות כנגד נושאי המשרה ו/או חברי הדירקטוריון באופן אישי ומפצה בגין הוצאות הגנה משפטית בהליכים אזרחיים ו/או פליליים.

חוק החברות החדש מטיל אחריות אישית על דירקטורים ונושאי משרה ורואה בהם את שומרי הסף של הארגון, גם אם נהגו בתום לב ומתיר לתבוע אותם אישית. התובעים יכולים להיות ממגוון סוגים: ספקים, לקוחות, בעלי מניות, מפרקים/כונסי נכסים, מתחרים, רשויות, משקיעים וכו'... כך גם העילות האפשריות לתביעה: ענייני מיזוג או רכישה, יחסי עובד-מעביד, אי פרסום אזהרות רווח, ענייני חלוקת דיבידנדים, טעויות בדוחות הכספיים ועוד...

ברמת החברה כדאי לרכוש ביטוח דירקטורים מפני שבמקרה והחברה קיבלה החלטה לשאת בהוצאות ההגנה ו/או בהוצאות נזק מכוסה של נושא המשרה אזי השיפוי במקרה שכזה יהיה לטובת החברה.

סוכנות הביטוח כהן-גבעון מעניקה כיסוי מקיף במסגרת פוליסת ביטוח דירקטורים, הן עבור דירקטורים בחברה עצמה, חברות בנות או חברות שלובות והן עבור דירקטורים חיצוניים.

ביטוח דירקטורים מורחב, מה הוא נותן?

כדי לקבל את ההגנה המקיפה ביותר, רבים בוחרים ביטוח דירקטורים מורחב, הכולל הרחבות לכיסוי הבסיסי, להלן מספר הרחבות לדוגמא:

 • ניתן להרחיב את ההגדרה של מי הוא "מבוטח" כך שתכלול כל נושא משרה בכירה בחברה, לרבות חיצוניים ודירקטורים שפרשו ולרבות חשב החברה ומזכיר החברה.
 • הרחבה לכיסוי הוצאות משפטיות בגין הליכים לפליליים מסוימים.
 • הרחבה המאפשרת הקדמה של החזר הוצאות משפטיות בגין תביעות פליליות.
 • ביטול השתתפות עצמית במקרה של נושא המשרה נושא בהוצאותיו באופן אישי .
 • הרחבה שמאפשרת להגדיל את תקופת גילוי התביעה לעד 3 שנים.
 • הרחבה לכיסוי תביעות הנובעות מתובענה ייצוגית.
 • הרחבה לכיסוי תביעות כנגד דירקטורים במהלך שהותם גם בחו"ל.
 • הרחבה בגין תביעות הטרדה מינית.
 • הרחבה בגין תביעות נגזרות ותביעות של נושא משרה ו/או עובד ו/או החברה עצמה נגד נושא משרה מבוטח.
 • הרחבה שמבטיחה שחברת הביטוח לא תוכל לבטל את פוליסת הביטוח אלא במקרה של אי תשלום הפרמיה על הביטוח.
 • הרחבה להוצאות בגין ניהול סיכונים / יועץ ביטוחי במהלך טיפול בתביעה – עד 200,000 ? .
 • כיסוי לפעולות רכישה, מיזוג ופירוק – לפי הקבוע בפוליסה.
 • תקופת גילוי – המשך הכיסוי בשל אירוע שקרה בתקופת הביטוח במקרה של ביטול הפוליסה על ידי המבטח לפני תום תקופת הביטוח או אי הסכמת המבטח לחדש אתה ביטוח (שלא בשל הפרת תנאי הביטוח או אי תשלום הפרמיה) ובהיעדר ביטוח אחר.
 • כיסוי לחבות בני זוג ויורשים.
 • הפרדת אחריות -הצהרה שניתנה על ידי נושא המשרה כלשהו לא תיזקף לחובתו של נושא משרה אחר.
 • כיסוי פעילות לגיוס הון.
 • כיסוי פתרון משברים – שכ"ט יועץ תקשורת עד לסכום הקבוע בפוליסה.
 • כיסוי לאחריות כאשר המבוטח משמש כדירקטור בחברה אחרת מטעם החברה.
 • כיסוי הוצאות הגנה במשפט פלילי בהליך שהביא לזיכוי המבוטח.

הפוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה מקנות את הכיסוי האפשרי לפי החוק ובמגבלות הכיסוי וחריגיו ובכל מקרה, נושא המשרה והדירקטור בחברה נדרש למשנה זהירות על אף ובנוסף לקיומו של הביטוח וזאת בשל הדרישות המחמירות מצד אחד והמגבלות של חוק החברות ותנאי הפוליסה מצד שני.

רוצים לשמוע עוד?

פרטים נוספים ניתן לקבל במחלקת העסקים בטלפון: 073-2390824 או מלאו פרטים בעמוד צור קשר ונשוב אליכם בהקדם.

ביטוח דירקטור ונושאי משרה
הצעה לביטוח נושאי משרה